Niveli i Tretë

LPIC - 3

Programi i çertifikimit LPIC-3 përfaqëson nivelin më të lartë të çertifikimit në LPI. LPIC-3 është dizenjuar për profesionistët e Linux në nivel ndërmarrjesh. Programi është zhvilluar me ndihmën e qindra profesionistëve Linux nëpër botë si dhe me mbështetjen e disa prej kompanive lider në fushën e teknologjisë.

Provimet brenda këtij niveli janë si në vijim:

 • 300 Mixed Environment
 • 303 Security
 • 304 High Availability and Virtualization

Një profesionist i çertifikuar në LPIC-2, mjafton të kalojë me sukses një prej provimeve të përmendur më lart për të siguruar LPIC-3.

Objektivat e provimit 300 – Mixed Environment

 1. Replikimi OpenLDAP
 2. Enkriptimi i aksesit në direktorinë LDAP
 3. Kontrolli i performancës së serverit LDAP
 4. Integrimi i LDAP me PAM dhe NSS
 5. Integrimi i LDAP me Active Directory dhe Kerberos
 6. Konceptet bazike dhe arkitektura e Samba
 7. Konfigurimi i Samba
 8. Mirëmbajtja e rregullt e Samba
 9. Zgjidhja e problemeve në Samba (troubleshoot)
 10. Njohja me kodet e karaktereve dhe faqeve
 11. Krijimi dhe konfigurimi i skedarëve të përbashkët (shared)
 12. Kontrolli i të drejtave mbi skedarët dhe direktoritë
 13. Krijimi dhe menaxhimi i printerave të përbashkët
 14. Menaxhimi i llogarive të përdoruesve dhe grupeve ku ata bëjnë pjesë
 15. Autentikimi, autorizimi dhe shërbimi Winbind
 16. Samba si një PDC dhe BDC
 17. Samba4 si një AD Domain Controller
 18. Konfigurimi i Samba si një server në AD
 19. Konceptet NetBIOS dhe WINS
 20. Menaxhimi i DNS-ve me Samba4 si AD Domain Controller
 21. Njohja e koncepteve dhe integrimi i SMB/CIFS
 22. Konfigurimi i klientëve Windows në servera Linux

Objektivat e provimit 303 – Siguria

 1. Konfigurimi dhe përdorimi i OpenSSL
 2. Enkriptimi i avancuar GPG
 3. Sistemet e enkriptuar të skedarëve
 4. Kontrolli i aksesit në hoste
 5. Atributet dhe ACL-të
 6. Njohuri mbi SELinux
 7. Sisteme të tjera për kontrollin e aksesit
 8. Konfigurimi dhe përdorimi i BIND/DNS
 9. Siguria e shërbimeve e-mail
 10. Apache/HTTP/HTTPS
 11. Konfigurimi dhe përdorimi i FTP
 12. OpenSSH
 13. Njohuri mbi NFSv4
 14. Shërbimet Syslog
 15. Përdorimi i RCS dhe Puppet për menaxhimin e konfigurimeve në hoste
 16. Detektimi i ndërhyrjeve
 17. Mjetet e skanimit të sigurisë në rrjet
 18. Konfigurimi i mjeteve për monitorimin e rrjetit (shembull: konfigurimi i Nagios)
 19. netfilter/iptables
 20. OpenVPN

Objektivat e provimit 304 – Disponueshmëria dhe Virtualizimi

 1. Konceptet, teoria dhe terminologjia e virtualizimit
 2. Instalimi dhe konfigurimi i Xen
 3. Instalimi, konfigurimi dhe mirëmbajtja e KVM
 4. Njohuri bazike mbi alternativa të tjera të Xen dhe KVM
 5. Instalimi, konfigurimi dhe mirëmbajtja e serverit virtual Linux, LVS
 6. Instalimi, konfigurimi dhe mirëmbajtja e HAProxy
 7. Njohuri bazike në instalimin e LinuxPMI
 8. Bazat e konfigurimit në cluster (Pacemaker cluster management)
 9. Përdorimi i OpenAIS dhe corosync në grupin e teknologjive të menaxhimit në cluster
 10. Red Hat Cluster Suite
 11. Përdorimi dhe integrimi i LVS dhe GFS
 12. Instalimi, konfigurimi dhe mirëmbajtja e DRBD (integrimi me pacemaker dhe heartbeat)
 13. Përdorimi i GFS dhe OCFS2
 14. Njohja e Coda dhe AFS