Niveli i Dytë

LPIC - 2

Për të kaluar nivelin e dytë, kandidatët duhet të rezultojnë kalues në të dy provimet 201 dhe 202 dhe duhet të jenë të çertifikuar në LPIC – 1.

Objektivat e provimit 201 – Planifikimi i kapaciteteve

 1. Matja dhe zgjidhja e problemeve lidhur me përdorimin e burimeve
 2. Parashikimi i nevojave për burime
 3. Komponentet Kernel
 4. Kompilimi i Linux Kernel
 5. Menaxhimi dhe zgjidhja e problemeve në Kernel gjatë kohës së ekzekutimit
 6. Përshtatja e SysV-init gjatë startimit të sistemit
 7. Rikthimi i sistemit në gjendjen e mëparshme
 8. Bootloader alternativ
 9. Konfigurimi në sistemin e skedarëve Linux
 10. Mirëmbajtja e sistemit të skedarëve në Linux
 11. Krijimi dhe konfigurimi i opsioneve të sistemit të skedarëve
 12. Konfigurimi RAID
 13. Modifikimi aksesit të hard disk-ut
 14. Menaxhimi i vëllimeve logjike
 15. Konfigurimi dhe manipulimi i ndërfaqeve të rrjetit
 16. Konfigurimi dhe manipulimi i tabelave të rrugëzimit dhe monitorimi i trafikut TCP/IP
 17. Identifikimi dhe zgjidhja e problemeve me lidhjen në rrjet
 18. Realizimi dhe instalimi i programeve nga burimi
 19. Operacionet e backup-it
 20. Lajmërimi i përdoruesve për problemet lidhur me sistemin (komunikim automatik me anë të mesazheve logon)

Objektivat e provimit 202 - Domain Name Server

 1. Konfigurimet bazë të DNS server
 2. Krijimi dhe mirëmbajtja e zonave DNS
 3. Siguria në shkëmbimin e të dhënave midis serverave DNS
 4. Instalimi dhe konfigurimi i Apache web server
 5. Konfigurimi i Apache për HTTPS
 6. Instalimi dhe konfigurimi i serverit proxy
 7. Implementimi i Nginx si web server dhe proxy kthyes (reverse proxy)
 8. Konfigurimi i Samba server
 9. Konfigurimi i NFS server
 10. Konfigurimi DHCP
 11. Autentikimi PAM
 12. Përditësimi i serverit LDAP
 13. Konfigurimi i një serveri OpenLDAP
 14. Përdorimi dhe monitorimi i serverave të e-mail
 15. Menaxhimi i filtrave për shpërndarjen, monitorimin e email-eve
 16. Menaxhimi i POP dhe IMAP
 17. Konfigurimi i një ruteri
 18. Menaxhimi i serverave FTP
 19. SSH, menaxhimi dhe konfigurimi i SSH për përdoruesit
 20. Çështjet e sigurisë (aplikimi i patches dhe bugfixes)
 21. Konfigurimi i OpenVPN dhe krijimi i një lidhje pikë-më-pikë